top of page

Spórt | Sport

25. Cúrsaí oiliúna trí Ghaeilge do thraenálaithe a sholáthar agus é mar sprioc acu seisiúin traenála trí Ghaeilge a bhunú.

Aidhm: Traenálaithe a chur ar a gcompord le téarmaíocht chuí agus gnáthchleachtas teanga an spóirt.

Seisiún uair sa mhí (nó uair sa ráithe) a chur ar fáil go hiomlán trí Ghaeilge.

26. Na cumainn caide a ghríosadh le cur isteach ar Scéim Sheosaimh Mhic Dhonncha.

Aidhm: Na cumainn caide a chur ar an eolas mar gheall ar na tacaíochtaí teanga atá ar fáil dóibh.


27. Cur le feiceálacht na Gaeilge sna clubanna spóirt.

25. Provide training courses through Irish for sports trainers with the aim of enabling them to provide training sessions for children through Irish.

Aim: Familiarise trainers with the correct terminology and language norms in sport. Set up a monthly (or 3 monthly) session entirely through Irish.

26. Encourage football clubs to apply to the Seosaimh Mac Donncha Scheme.

Aim: Let sport clubs know about the language supports available to them.

27. Add to the visibility of Irish in sports clubs.

bottom of page