top of page

An Earnail Ghnó | The Business Sector

28. Gréasán tacaíochta a bhunú do ghnóthaí chun cabhrú leo an Ghaeilge a chur chun cinn.

Aidhm: Gnóthaí a chur ar an eolas maidir leis an mbuntáiste breise a bhaineann leis an nGaeilge do ghnóthaí. Iad a spreagadh chun páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge.

 

29. Cabhrú le gnóthaí feiceálacht na Gaeilge iontu a mhéadú.

Aidhm: Cabhrú le gnóthaí comharthaíocht agus áiseanna Gaeilge oiriúnacha a aimsiú don ghnó agus iad a chur ar an eolas faoin Scéim Tacaíochta Gnó le Foras na Gaeilge.

 

30. Modh a aimsiú chun custaiméirí a chur ar an eolas faoi fhostaithe gur féidir leo Gaeilge a labhairt.

Aidhm: Breis deiseanna a sholáthar do phobal Thrá Lí a gcuid gnó a dhéanamh as Gaeilge ar an mbaile.

31. Tacú le gnóthaí páirt a ghlacadh i nGradaim Gnó Chiarraí.

Aidhm: Aitheantas a thabhairt do ghnóthaí i dTrá Lí a bhaineann úsáid as an nGaeilge nó a chuireann an teanga chun cinn.

32. Tacú le gnóthaí páirt a ghlacadh sa Gradaim Gnó Náisiúnta.

Aidhm: Gnóthaí áitiúla a spreagadh chun páirt a ghlacadh i nGradaim Náisiúnta Ghnó le Gaeilge.

28. Establish a support network for businesses to help them promote Irish.

Aim: Inform businesses about the added advantage of using Irish in your business. Encourage them to take part in Seachtain na Gaeilge events.

29. Assist businesses in increasing the visibility of Irish within them.

Aim: Help businesses source signage and resources in Irish and inform them of Foras na Gaeilge’s Business Support Scheme.

30. Find a means to let customers know which employees are Irish language speakers.

Aim: Provide the community with more opportunities to use Irish as they do business in Tralee.

31. Encourage businesses to take part in Gradaim Gnó Chiarraí (Kerry Business Awards).

Aim: Give recognition to Tralee businesses who use Irish or promote Irish.

32. Encourage businesses to take part in Gradaim Gnó Náisiúnta (National Business Awards).

Aim: Encourage local businesses to take part in the National Irish Language Business Awards. 

bottom of page