top of page

Cur i bhfeidhm an phlean teanga | Implementation of the language plan

1. Coiste Pleanála Teanga Trá Lí le Gaeilge a bhuanú.

Aidhm: Éifeacht chur i bhfeidhm an Phlean Teanga a chinntiú trí struchtúr láidir a bheith sa choiste pleanála teanga le réimse saineolais agus taithí.

2. Comhordaitheoir Pleanála Teanga a cheapadh chun an Plean Teanga a chur i bhfeidhm.

Aidhm: Comhordaitheoir Pleanála Teanga a cheapadh a chuirfidh an plean teanga seo i bhfeidhm agus a chuirfidh leis an bplean le moltaí / bearta eile de réir mar is cuí.

3. Láthair oibre a shocrú don Chomhordaitheoir Pleanála Teanga.

Aidhm: Áit oibre a chur ar fáil don chomhordaitheoir pleanála teanga i dTrá Lí le háiseanna oifige socruithe de réir mar is cuí (mar shampla le fón, nasc idirlín agus trealamh oifige ábhartha ar fáil).

4. An Plean Teanga a sheoladh.

Aidhm:Ócáid a chur ar siúl do phobal Thrá Lí chun iad a chur ar an eolas faoin bPlean Teanga agus an Plean Teanga a sheoladh go hoifigiúil.

5. Margaíocht agus poiblíocht a dhéanamh ar Thrá Lí le Gaeilge agus an Plean Teanga.

Aidhm: Pobal Thrá Lí a chur ar an eolas maidir le dul chun cinn an phlean teanga agus deiseanna rannpháirteachais laistigh de.

6. Ceathrú Gaelach (spás fisiciúil) a bheadh mar lárionad do chainteoirí Gaeilge a bhunú i dTrá Lí.

Aidhm: Spás ilchuspóireach a bhunú le go bhféadfaí réimse imeachtaí a chur ar siúl ann as Gaeilge.

 

1. Consolidate the Language Planning Committee of Trá Lí le Gaeilge.

Aim: Ensure the efficient implementation of the Language Plan by having a strong structure in place in the committee with a range of expertise and experience.

2. Appoint a Language Planning Co-ordinator to implement the Language Plan.

Aim: Appoint a Language Planning Co-ordinator who will implement this language plan and add new actions and recommendations as appropriate.

3. Arrange a place of work for the Language Planning Co-ordinator.

Aim: Provide the Language Planning Co-ordinator with a place of work with office facilities as appropriate (for example a phone, internet connection and office equipment).

4. Launch the Language Plan.

Aim: Organise an event for people in Tralee inform them about the Language Plan and to launch it officially.

5. Market and publicise Trá Lí le Gaeilge and the Language Plan.

Aim: Keep the people of Tralee informed about developments in the implementation of the Language Plan and opportunites available to them to participate.

6. Establish an Irish language Quarter (a physical space) as a centre for Irish speakers in Tralee.

Aim: Establish a multi-purpose space in which a range of Irish language events could be hosted.

bottom of page