top of page

Cúlra | Background

Bunaíodh Trá Lí le Gaeilge chun Plean Teanga do Thrá Lí a chur le chéile agus a fheidhmiú. An aidhm atá leis an bPlean Teanga ná cur le húsáid na Gaeilge sa teaghlach, sa phobal, sa chóras oideachais, san earnáil ghnó agus san earnáil phoiblí. Cuireadh maoiniú ar fáil chun Plean Teanga Thrá Lí a chur le chéile toisc gur Baile Seirbhíse Gaeltachta é atá ag freastal ar Ghaeltacht Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthach. Ainmníodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí mar Cheanneagraíocht chun an Plean Teanga a scríobh agus tá Oifigeach Gaeilge an Bhoird, Aoife Ní Chonchúir, ag obair i gcomhairle leis an gCoiste Comhairliúcháin chun an Plean a chur i dtoll a chéile. Tá dhá bhliain curtha ar fáil chun taighde a dhéanamh, dul i gcomhairle le pobal Thrá Lí agus bearta inmharthana, tairbheacha a aithint don Phlean. Is tréimhse 7 bliana ansin atá luaite le cur i bhfeidhm an Phlean.

 

Trá Lí le Gaeilge was established in order to develop and implement a Language Plan for Tralee. The aim of the Language Plan is to increase the use of Irish in the home, in the community, in education and in both the public and private sectors. Funding has been made available for the Tralee Language Plan as it is a Gaeltacht Service Town, servicing the Corca Dhuibhne and Uíbh Ráthach Gaeltacht areas. Kerry Education and Training Board (Kerry ETB) has been named as the lead organisation in developing the Plan. Kerry ETB’s Irish Language Officer, Aoife Ní Chonchúir, is developing the Language Plan in conjunction with the Advisory Committee. Research and consultation with the community of Tralee is being carried out in these initial two years, which will lead to a sustainable and impactful action plan. Implementation of the Language Plan will occur over a period of seven years.

An Coiste Comhairliúcháin | The Advisory Committee

Bunaíodh Coiste Comhairleach chun comhairle a thabhairt agus moltaí a dhéanamh maidir le gach gné d’fhorbairt Phlean Teanga Thrá Lí. Tá ionadaithe ar an gCoiste ó eagraíochtaí agus grúpaí éagsúla atá ag feidhmiú i dTrá Lí, ina measc, Conradh na Gaeilge, IT Thrá Lí, Tralee Chamber Alliance, Comhairle Contae Chiarraí, BOO Chiarraí, Siamsa Tíre, An Garda Síochána agus an Cumann Lúthchleas Gael. Faoi láthair, cuireann an Coiste Comhairleach saineolas ar fáil ar réimsí éagsúla agus amach anseo tabharfaidh sé deis dúinn bearta an Phlean a neadú sna réimsí agus sna heagrais chuí.

 

The Coiste Comhairleach (advisory committee) was established to advise and give recommendations on all aspects of the development of the Tralee Language Plan. The Committee has representatives from various organisations and groups operating in Tralee, including Conradh na Gaeilge, Tralee IT, Tralee Chamber Alliance, Kerry County Council, Kerry ETB, Siamsa Tíre, An Garda Síochána and the GAA. The Coiste Comhairleach shares expertise on various fields and, in the implementation stage, it will give us an opportunity to embed actions from the Plan in the relevant organisations and fields.

An Coiste Comhairlúcháin
bottom of page