An Plean Teanga | The Language Plan

Cuirfear an Plean Teanga ina iomláine ar fáil anseo nuair a bheidh sé faofa. Cliceáil ar na réimsí thíos chun na dréacht-bhearta a fheiceáil:

 1. An tOideachas

 2. An Óige

 3. Pobal

 4. Spórt

 5. Seirbhísí Poiblí

 6. An Earnáil Ghnó

 7. Na hEalaíona

 

Ár mbuíochas le pobal Thrá Lí a roinn a gcuid tuairimí linn ó mhí na Samhna 2019 go dtí mí Feabhra 2020 inár gcuid suirbhéanna. Bunaíodh bearta an Phlean ar thorthaí an taighde seo.

 

The final draft of the Language Plan will be available to read here once approved. Please click on the areas below to see the draft actions:

 

 1. Education

 2. Young people

 3. Community

 4. Sport

 5. Public Services

 6. The Business Community

 7. The Arts

 

Many thanks to the people of Tralee who shared their ideas from November 2019 to February 2020 in our surveys. The actions in the final plan were based on this research.

Cur i bhfeidhm an phlean teanga 

Implementation of language plan

An tOideachas

Education

An Óige

Youth

An Pobal 

The Community 

Na hEalaíona 

The Arts

Spórt

Sport

An Earnáil Ghnó 

The Business Sector

An Earnáil Phoiblí

The Public Sector