top of page

An Óige | Youth

14. Clár imeachtaí idirscoileanna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal na n-iarbhunscoileanna.

Aidhm: Imeachtaí taitneamhacha a eagrú do dhaltaí iarbhunscoile i dTrá Lí chun caidreamh agus sóisialú trí Ghaeilge a bhunú eatarthu.

15. Sraith ceardlanna ar líne do dhaoine óga i réimsí cruthaitheacha / teicniúla a fhorbairt.

Aidhm: Deis a thabhairt do dhaoine óga scileanna a fhorbairt agus a gcuid cruthaitheachta a chur in iúl agus iad ag glacadh páirte i gceardlanna a reáchtálfar trí mheán na Gaeilge. Cabhróidh sé seo leo a gcumas sa Ghaeilge a fhorbairt ag an am céanna.

16. Tacú leis an gClub Óige trí Ghaeilge atá ann do leanaí bunscoile i dTrá Lí.

Aidhm: Deis sóisialú, spraoi agus caidrimh a thabhairt do leanaí bunscoile trí Ghaeilge.

14. Develop and implement an interschools programme of activities through Irish in post-primary schools.

Aim: Organise enjoyable events for post-primary students in Tralee to give them the opportunity to socialise through Irish.

15. Develop a series of online workshops for young people in a range of creative and technical areas.

Aim: Provide young people with the opportunity to develop their skills and express their creativity in workshops through the medium of Irish. This will also develop their Irish language skills.

16. Support the Youth Club through Irish that exists for primary school children in Tralee.

Aim: Provide primary school children with opportunities to socialise and have fun through Irish.

bottom of page